Available courses

Творчий конкурс з багатоборства проводиться та оцінюється відповідно до «Навчальної програми з фізичної культури для загальноосвітніх навчальних закладів 10-11 класи», розроблена відповідно до вимог Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 1392 від 23 листопада 2011 р. та діючих Правил прийому до НУ «Запорізька політехніка» в 2022 р, розроблених на основі Умов прийому до закладів вищої освіти України у 2022 р.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

Оцінювання здійснюється за 100 бальною шкалою від 100 до 200 балів.

Абітурієнти виконують тестові вправи:

 • згинання та розгинання рук в упорі лежачі (чоловіки від підлоги, жінки - від гімнастичної лави);
 • піднімання тулубу в сід із положення лежачи зігнув ноги за 60 сек, кількість разів.

Результати кожного тесту оцінюються в залікових балах.

Підсумкова оцінка творчого конкурсу з багатоборства є сумою залікових балів, одержаних за двома тестами. Для участі в конкурсі абітурієнт повинен набрати не менш ніж 105 балів.

Творчий конкурс може проводитись очно та/або дистанційно із використанням інформаційного сервісу «Система дистанційного навчання» НУ «Запорізька політехніка». При проведенні в дистанційному форматі обов'язковою є процедура візуальної ідентифікації вступника, здійснюється відеофіксація іспиту.
Вступники повинні знати і вміти:

 • компонування зображення па площині паперу;
 • вибирати розмір зображення;
 • зображати пропорції об'єктів, що зображуються;
 • ураховувати повітряну та лінійну перспективи форм;
 • правильно будувати форму деталей;
 • виявляти об'ємність форм, співвідношення світла та тіні, матеріалу та фактури засобами конструктивно-тональної побудови;
Метою усіх вимог є виявлення художніх здібностей абітурієнта, його здатності сприймати та передавати образотворчими засобами об'ємну форму, її реальні пропорції, конструктивну побудову й світлотіньову характерне гику з урахуванням особливостей світлоповітряного середовища.

Матеріали для виконання завдання з творчого конкурсу:
Робота виконується олівцем на папері розміром 600x400 мм. Термін виконання - 4 академічні години.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ
Оцінювання здійснюється за 100 бальною шкалою від 100 до 200 балів. Виконання кожної вимоги до рисунку оцінюється в балах наступним
чином:
 • композиція зображення на площині паперу - 20;
 • вибір розміру зображення - 10;
 • збереження пропорцій фігур, що зображуються - 20;
 • урахування повітряної та лінійної перспективи форм - 10;
 • виявлення об'ємності форм, співвідношення світла та тіні, матеріалу та фактури засобами конструктивно-тональної побудови - 30;
 • технічні навички володіння олівцем - 10;
Сума балів - 100.

Виконання кожної вимоги до композиції оцінюється в балах наступним

чином:
 • масштабна та геометрична гармонізація - 10;
 • органічність зв’язків між окремими елементами, загальне упорядження, композиційне групування елементів спільності - 20;
 • взаємозв’язок пластики форми і світлотіньової структури - 10;
 • вираження гармонічної цілісності і супідрядності всіх елементів композиції, та їх композиційної рівноваги - 40
 • якість графічного зображення об’ємно-просторової композиції на горизонтальній площині. - 20.

Вступник допускається до участі у конкурсному відборі для зарахування на навчання, якщо кількість отриманих балів становить не менше 100 балів.

Творчий конкурс з композиції передбачає виявлення здатності абітурієнта до створення в уяві та відображення на аркуші паперу об’ємно-просторової композиції на горизонтальній площині, яка відповідає змісту, умовам та характеру завдання.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

Оцінювання здійснюється за 100 бальною шкалою від 100 до 200 балів.

Виконання кожної вимоги до рисунку оцінюється в балах наступним чином:

 • композиція зображення на площині паперу - 10;
 • вибір розміру зображення - 10;
 • збереження пропорцій фігури, що зображується - 20;
 • урахування повітряної та лінійної перспективи форм - 10;
 • виявлення об’ємності форм, співвідношення світла та тіні, матеріалу
 • а фактури засобами конструктивно-тональної побудови - 30;
 • показ знання пластичної анатомії - 10;
 • технічні навички володіння олівцем - 10;

Сумма балів 100.

Виконання кожної вимоги до композиції оцінюється в балах наступним чином:

 • масштабна та геометрична гармонізація - 10;
 • органічність зв’язків між окремими елементами, загальне упорядження, композиційне групування елементів спільності - 20;
 • взаємозв’язок пластики форми і світлотіньової структури - 10;
 • вираження гармонічної цілісності і супідрядності всіх елементів композиції, та їх композиційної рівноваги - 40
 • якість графічного зображення об’ємно-просторової композиції на горизонтальній площині - 20.

Вступник допускається до участі у конкурсному відборі для зарахування на навчання, якщо кількість отриманих балів становить більше ніж 100. 


ПРОГРАМА

фахового іспиту для абітурієнтів, які вступають до НУ «Запорізька політехніка» на навчання за освітнім ступенем «магістр» на основі НРК6, НРК7 за спеціальністю 016 Спеціальна освіта.

Для оцінки знань абітурієнтів на фаховому іспиті фаховою атестаційною комісією розроблені критеріально-орієнтовані тестові завдання, які дозволяють встановити рівень сформованості компетентностей необхідних для засвоєння змісту навчання за спеціальністю 016 Спеціальна освіта ступеня «магістр».

Фаховий іспит може проводитись очно та/або дистанційно із використанням інформаційного сервісу «Система дистанційного навчання» НУ «Запорізька політехніка». При проведенні в дистанційному форматі обов’язковою є процедура візуальної ідентифікації вступника, здійснюється відеофіксація іспиту.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

Оцінювання здійснюється за 100 бальною шкалою від 100 до 200 балів.

Кожний варіант тестів містить 30 завдань, які розподілені за трьома рівнями складності (по 10 завдань кожного рівня). Складність екзаменаційних завдань визначається, як правило, кількістю логічних кроків, які повинен виконати абітурієнт у процесі пошуку відповіді.

1-й рівень містить 10 завдань мінімального рівня складності, для відповіді на які достатньо орієнтуватися в основних поняттях корекційної педагогіки.

Правильна відповідь на кожне завдання цього рівня оцінюється двома балами.

2-й рівень, який містить 10 завдань середнього рівня складності, правильна відповідь на кожне завдання цього рівня оцінюється трьома балами.

3-й рівень містить 10 завдань підвищеної складності, відповідь на які вимагає володіння абітурієнтом спеціальним педагогічним категоріально- понятійним апаратом.

Правильна відповідь на кожне завдання цього рівня оцінюється п'ятьма балами.


ПРОГРАМА

фахового іспиту для абітурієнтів, які вступають до НУ «Запорізька політехніка» на навчання за освітнім ступенем «магістр» на основі НРК6, НРК7 за спеціальністю 017 «Фізична культура і спорт» (освітня програма Фізичне виховання).

Для оцінки знань абітурієнтів на фаховому іспиті фаховою атестаційною комісією розроблені критеріально-орієнтовані тестові завдання, які дозволяють встановити рівень сформованості компетентностей, необхідних для засвоєння змісту навчання за спеціальністю 017 «Фізична культура і спорт»  (освітня програма Фізичне виховання) ступеня «магістр».

Фаховий іспит може проводитись очно та/або дистанційно із використанням інформаційного сервісу «Система дистанційного навчання» НУ «Запорізька політехніка». При проведенні в дистанційному форматі обов'язковою є процедура візуальної ідентифікації вступника, здійснюється відеофіксація іспиту.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

Оцінювання здійснюється за 100 бальною шкалою від 100 до 200 балів.

Кожний варіант тестів містить 30 завдань, які розподілені за трьома рівнями складності (по 10 завдань кожного рівня). Складність екзаменаційних завдань визначається кількістю логічних кроків, які повинен виконати абітурієнт у процесі пошуку відповіді.

1-й рівень містить 10 завдань мінімального рівня складності. Для відповіді на ці завдання абітурієнт має знати основні положення теорії та методики спортивного тренування, а також фізичного виховання. Правильна відповідь на кожне завдання цього рівня оцінюється двома балами.

2-й рівень містить 10 завдань середнього рівня складності. Для виконання цих завдань абітурієнт окрім положень теорії та методики спортивного тренування і фізичного виховання, має знати особливості роботи зі спортсменами різного віку і кваліфікації, а також з особами, які займаються руховою діяльністю з метою оздоровлення. Правильна відповідь на кожне завдання цього рівня оцінюється трьома балами.

3-й рівень містить 10 завдань підвищеної складності, відповідь на які вимагає знання і розуміння абітурієнтом загальних закономірностей спортивного та оздоровчого тренування, а також наявності власного досвіду спортивної діяльності. Правильна відповідь на кожне завдання цього рівня оцінюється п'ятьма балами.


ПРОГРАМА

фахового іспиту для абітурієнтів, які вступають до НУ «Запорізька політехніка» на навчання за освітнім ступенем «магістр» на основі НРК6, НРК7 за спеціальністю 022 «Дизайн».

Для оцінки знань абітурієнтів на фаховому іспиті фаховою атестаційною комісією розроблені критеріально-орієнтовані завдання, які передбачають виконання клаузури на задану тему з архітектурного проектування невеликого об'єкта громадського або житлового призначення і дозволяють встановити рівень сформованості компетентностей необхідних для засвоєння змісту навчання за спеціальністю 022 «Дизайн», ступеня «магістр».

Фаховий іспит може проводитись очно та/або дистанційно із використанням інформаційного сервісу «Система дистанційного навчання» НУ «Запорізька політехніка» (за заявою вступника). При проведенні в дистанційному форматі обов'язковою є процедура візуальної ідентифікації вступника, здійснюється відео фіксація іспиту.

Вступники повинні знати і вміти:

 • компонування зображення па площині паперу;
 • вибирати розмір зображення;
 • зображати пропорції об'єктів, що зображуються;
 • ураховувати повітряну та лінійну перспективи форм;
 • правильно будувати форму деталей;
 • виявляти об'ємність форм, співвідношення світла та тіні, матеріалу та фактури засобами конструктивно-тональної побудови;
Метою усіх вимог є виявлення художніх здібностей абітурієнта, його здатності сприймати та передавати образотворчими засобами об'ємну форму, її реальні пропорції, конструктивну побудову й світлотіньову характерне гику з урахуванням особливостей світлоповітряного середовища.

Матеріали для виконання завдання з творчого конкурсу:
Робота виконується олівцем на папері розміром 600x400 мм. Термін виконання - 4 академічні години.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ
Оцінювання здійснюється за 100 бальною шкалою від 100 до 200 балів. Виконання кожної вимоги до рисунку оцінюється в балах наступним
чином:
 • композиція зображення на площині паперу - 20;
 • вибір розміру зображення - 10;
 • збереження пропорцій фігур, що зображуються - 20;
 • урахування повітряної та лінійної перспективи форм - 10;
 • виявлення об'ємності форм, співвідношення світла та тіні, матеріалу та фактури засобами конструктивно-тональної побудови - 30;
 • технічні навички володіння олівцем - 10;
Сума балів - 100.

Виконання кожної вимоги до композиції оцінюється в балах наступним

чином:
 • масштабна та геометрична гармонізація - 10;
 • органічність зв’язків між окремими елементами, загальне упорядження, композиційне групування елементів спільності - 20;
 • взаємозв’язок пластики форми і світлотіньової структури - 10;
 • вираження гармонічної цілісності і супідрядності всіх елементів композиції, та їх композиційної рівноваги - 40
 • якість графічного зображення об’ємно-просторової композиції на горизонтальній площині. - 20.

Вступник допускається до участі у конкурсному відборі для зарахування на навчання, якщо кількість отриманих балів становить не менше 100 балів.

ПРОГРАМА

фахового іспиту для абітурієнтів, які вступають до НУ «Запорізька політехніка» на навчання за освітнім ступенем «магістр» на основі НРК6, НРК7 за спеціальністю 035 Філологія (035.041 Германські мови та літератури (переклад включно)).

Для оцінки знань абітурієнтів на фаховому іспиті фаховою атестаційною комісією розроблені критеріально-орієнтовані тестові завдання, які дозволяють встановити рівень сформованості компетенцій, необхідних для засвоєння змісту навчання за спеціальністю 035 Філологія (035.041 Германські мови та літератури (переклад включно)) ступеня «магістр».

Фаховий іспит може проводитись очно та/або дистанційно із використанням інформаційного сервісу «Система дистанційного навчання» НУ «Запорізька політехніка». При проведенні в дистанційному форматі обов’язковою є процедура візуальної ідентифікації вступника, здійснюється відеофіксація іспиту.

КРИТЕРІЙ ОЦІНЮВАННЯ

Оцінювання здійснюється за 100 бальною шкалою від 100 до 200 балів або ухвалюється рішення про негативну оцінку вступника («незадовільно»). .

Кожний варіант тестів містить 30 завдань, які розподілені за трьома рівнями складності (по 10 завдань кожного рівня). Складність екзаменаційних завдань визначається, як правило, кількістю логічних кроків, які повинен виконати абітурієнт у процесі пошуку відповіді.

1-й рівень містить 10 граматичних завдань мінімального рівня складності, для відповіді на які достатньо знати головні правила англійської граматики. Правильна відповідь на кожне завдання цього рівня оцінюється двома балами.

 2-й рівень містить 10 завдань на лексичні трансформації, добір правильної синонімічної лексики, використання технічних термінів. Відповідь на питання цього рівня вимагає від абітурієнта знань технічних термінів сучасної англійської мови, вміння добрати правильний вислів із комунікативно-прагматичним наміром.

Правильна відповідь на кожне завдання цього рівня оцінюється трьома балами.

3-й рівень містить теоретичні питання з наступних профільних для фаху «Германські мови та літератури» дисциплін: теоретична фонетика, порівняльна лексикологія, порівняльна граматика, історія англійської мови, термінологія, стилістика. Вони дозволяють з’ясувати рівень теоретичних знань абітурієнта.

Правильна відповідь на кожне завдання цього рівня оцінюється п'ятьма балами.

ПРОГРАМА

фахового іспиту для абітурієнтів, які вступають до НУ «Запорізька політехніка» на навчання за освітнім ступенем «магістр» на основі НРК6, НРК7 за спеціальністю 051 «Економіка», 292 «Міжнародні економічні відносини».

Для оцінки знань абітурієнтів на фаховому іспиті фаховою атестаційною комісією розроблені критеріально-орієнтовані тестові завдання відповідно до Програми предметного тесту з економіки та міжнародної економіки єдиного фахового вступного випробування затвердженої наказом МОН від 11.02.22 р. №153, які дозволяють встановити рівень сформованості компетентностей необхідних для засвоєння змісту навчання за спеціальністю 051 «Економіка», 292 «Міжнародні економічні відносини» ступеня «магістр».

Фаховий іспит може проводитись очно та/або дистанційно із використанням інформаційного сервісу «Система дистанційного навчання» НУ «Запорізька політехніка» (за заявою вступника). При проведенні в дистанційному форматі обов'язковою є процедура візуальної ідентифікації вступника, здійснюється відеофіксація іспиту.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

Оцінювання здійснюється за 100 бальною шкалою від 100 до 200 балів або ухвалюється рішення про негативну оцінку вступника («незадовільно»).

Кожний варіант тестів містить 30 завдань, які розподілені за трьома рівнями складності (по 10 завдань кожного рівня). Складність екзаменаційних завдань визначається, як правило, кількістю логічних кроків, які повинен виконати абітурієнт у процесі пошуку відповіді.

1-й рівень містить 10 завдань мінімального рівня складності, для відповіді на які достатньо знати основні поняття з економіки підприємства, фінансів, маркетингу та менеджменту, управління персоналом, міжнародної економіки.

Правильна відповідь на кожне завдання цього рівня оцінюється двома балами.

2-й рівень, який містить 10 завдань середнього рівня складності, дозволяє з’ясувати рівень знань абітурієнта щодо закономірностей та характерних ознак понять та явищ з економіки підприємства, фінансів, маркетингу та менеджменту, управління персоналом, міжнародної економіки.

Правильна відповідь на кожне завдання цього рівня оцінюється трьома балами.

3-й рівень містить 10 завдань підвищеної складності, відповідь на які вимагає володіння абітурієнтом поглибленими теоретичними і практичними здібностями виконувати фінансово-економічні розрахунки та робити аналітичні висновки щодо ефективності діяльності підприємства і персоналу.

Правильна відповідь на кожне завдання цього рівня оцінюється п’ятьма балами.


ПРОГРАМА

фахового іспиту для абітурієнтів, які вступають до НУ «Запорізька політехніка» на навчання за освітнім ступенем «магістр» на основі НРК6, НРК7 за спеціальністю 052 «Політологія».

Для оцінки знань абітурієнтів на фаховому іспиті фаховою атестаційною комісією розроблені критеріально-орієнтовані тестові завдання відповідно до Програми предметного тесту з політології затвердженої наказом МОН від 11.02.2022 р. №155, які дозволяють встановити рівень сформованості компетентностей необхідних для засвоєння змісту навчання за спеціальністю 052 «Політологія » ступеня «магістр».

Фаховий іспит може проводитись очно та/або дистанційно із використанням інформаційного сервісу «Система дистанційного навчання» НУ «Запорізька політехніка» (за заявою вступника). При проведенні в дистанційному форматі обов'язковою є процедура візуальної ідентифікації вступника, здійснюється відеофіксація іспиту.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

Оцінювання здійснюється за 100 бальною шкалою від 100 до 200 балів або ухвалюється рішення про негативну оцінку вступника («незадовільно»).

Кожний варіант тестів містить 30 завдань, які розподілені за трьома рівнями складності (по 10 завдань кожного рівня). Складність з екзаменаційних завдань визначається, як правило, кількістю лопчних кроків, які повинен виконати абітурієнт у процесі пошуку відповіді.

1-й рівень містить 10 завдань мінімального рівня складності, для відповіді на які достатньо орієнтуватися в історії вітчизняної та світової політичної думки, її періодизацію, основні політологічні напрямки, школи, концепції, парадигми та їх авторів і представників.

Правильна відповідь на кожне завдання цього рівня оцінюється двома балами.

Оскільки змістовний характер політичної сфери суспільства як спеціальності та практичної діяльності включає такі вагомі компоненти як політична система, влада, політико-правові режими, то 2-й рівень, який містить 10 завдань середнього рівня складності, дозволяє з'ясувати рівень знань абітурієнта щодо термінів та ключових понять з таких базових навчальних дисциплін як «Загальна теорія політики», «Політична теорія держави», «Методологія політичних досліджень», «Порівняльна політологія».

Правильна відповідь на кожне завдання цього рівня оцінюється трьома балами.

3-й рівень містить 10 завдань підвищеної складності, відповідь на які вимагає володіння абітурієнтом навичками аналітичного мислення, вміння вибору оптимальних альтернатив та евристичного розуміння проблемних ситуацій у сфері розвитку громадянського суспільства, сучасних міжнародних проблем та геополітичних стратегій.

Правильна відповідь на кожне завдання цього рівня оцінюється п'ятьма балами.


ПРОГРАМА

фахового іспиту для абітурієнтів, які вступають до НУ «Запорізька політехніка» на навчання за освітнім ступенем «магістр» на основі НРК6, НРК7 за спеціальністю 053 «Психологія».

Для оцінки знань абітурієнтів на фаховому іспиті фаховою атестаційною комісією розроблені критеріально-орієнтовані тестові завдання відповідно до Програми предметного тесту з психології та соціології затвердженої наказом МОН від 11.02.22 р. №156, які дозволяють встановити рівень сформованості компетентностей необхідних для засвоєння змісту навчання за спеціальністю 053 «Психологія» ступеня «магістр».

Фаховий іспит може проводитись очно та/або дистанційно із використанням інформаційного сервісу «Система дистанційного навчання» НУ «Запорізька політехніка» (за заявою вступника). При проведенні в дистанційному форматі обов'язковою є процедура візуальної ідентифікації вступника, здійснюється відеофіксація іспиту.

КРИТЕРІЙ ОЦІНЮВАННЯ

Оцінювання здійснюється за 100 бальною шкалою від 100 до 200 балів або ухвалюється рішення про негативну оцінку вступника («незадовільно»).

Кожний варіант тестів містить 30 завдань, які розподілені за трьома рівнями складності (по 10 завдань кожного рівня). Складність екзаменаційних завдань визначається, як правило, кількістю логічних кроків, які повинен виконати абітурієнт у процесі пошуку відповіді.

1-рівень містить 10 завдань мінімального рівня складності, для відповіді на які достатньо орієнтуватися в психічних пізнавальних процесах.

Правильна відповідь на кожне завдання цього рівня оцінюється двома балами.

2-рівень, який містить 10 завдань середнього рівня складності, що дозволяє з’ясувати знання абітурієнта щодо пізнавальної сфери особистості.

Правильна відповідь на кожне завдання цього рівня оцінюється трьома балами.

3-й рівень містить 10 завдань підвищеної складності, відповідь на які вимагає володіння абітурієнтом особливостями прояву та взаємозв’язками індивідуально-психологічних особливостей особистості.

Правильна відповідь на кожне завдання цього рівня оцінюється п'ятьма балами.


ПРОГРАМА

фахового іспиту для абітурієнтів, які вступають до НУ «Запорізька політехніка» на навчання за освітнім ступенем «магістр» на основі НРК6, НРК7 за спеціальністю 061 «Журналістика» (освітня програма «Журналістика»).

Для оцінки знань абітурієнтів на фаховому іспиті фаховою атестаційною комісією розроблені критеріально-орієнтовані тестові завдання, які дозволяють встановити рівень сформованості компетентностей, необхідних для засвоєння змісту навчання за спеціальністю 061 «Журналістика» (освітня програма «Журналістика») ступеня «магістр».

Фаховий іспит може проводитись очно та/або дистанційно із використанням інформаційного сервісу «Система дистанційного навчання» НУ «Запорізька політехніка». При проведенні в дистанційному форматі обов’язковою є процедура візуальної ідентифікації вступника, здійснюється відеофіксація іспиту.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

Оцінювання здійснюється за 100 бальною шкалою від 100 до 200 балів або ухвалюється рішення про негативну оцінку вступника («незадовільно»).

Кожний варіант тестів містить 30 завдань, які розподілені за трьома рівнями складності (по 10 завдань кожного рівня). Складність екзаменаційних завдань визначається, як правило, кількістю логічних кроків, які повинен виконати абітурієнт у процесі пошуку відповіді.

1-й рівень містить 10 завдань мінімального рівня складності, для відповіді на які достатньо орієнтуватися в основних журналістикознавчих поняттях і термінах, жанрах і принципах журналістики.

Правильна відповідь на кожне завдання цього рівня оцінюється двома балами.

2-й рівень, який містить 10 завдань середнього рівня складності, дозволяє з’ясувати рівень знань абітурієнта щодо основних етапів розвитку української та зарубіжної журналістики, етичних і правових засад журналістської діяльності.

Правильна відповідь на кожне завдання цього рівня оцінюється трьома балами.

3-й рівень містить 10 завдань підвищеної складності, відповідь на які вимагає володіння абітурієнтом журналістикознавчим категоріально-понятійним апаратом.

Правильна відповідь на кожне завдання цього рівня оцінюється п’ятьма балами.


ПРОГРАМА

фахового іспиту для абітурієнтів, які вступають до НУ «Запорізька політехніка» на навчання за освітнім ступенем «магістр» на основі НРК6, НРК7 за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» («Облік і аудит»), 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок»

Для оцінки знань абітурієнтів на фаховому випробуванні фаховою атестаційною комісією розроблені критеріально-орієнтовані тестові завдання відповідно до Програми предметного тесту з обліку та фінансів єдиного фахового вступного випробування затвердженої наказом МОН від 11.02.2022 р. №154, які дозволяють встановити рівень сформованості компетентностей необхідних для засвоєння змісту навчання за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» («Облік і аудит»), 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок») ступеня «магістр».

Фаховий іспит може проводитись очно та/або дистанційно із використанням інформаційного сервісу «Система дистанційного навчання» НУ «Запорізька політехніка» (за заявою вступника). При проведенні в дистанційному форматі обов'язковою є процедура візуальної ідентифікації вступника, здійснюється відеофіксація іспиту.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

Оцінювання здійснюється за 100 бальною шкалою від 100 до 200 балів або ухвалюється рішення про негативну оцінку вступника («незадовільно»).

Кожний варіант тестів містить 30 завдань, які розподілені за трьома рівнями складності (по 10 завдань кожного рівня). Складність екзаменаційних завдань визначається, як правило, кількістю логічних кроків, які повинен виконати абітурієнт у процесі пошуку відповіді.

1-й рівень містить 10 завдань мінімального рівня складності, для відповіді на які достатньо орієнтуватися в основних поняттях дисциплін.

Правильна відповідь на кожне завдання цього рівня оцінюється двома балами.

2-й рівень, який містить 10 завдань середнього рівня складності, дозволяє з'ясувати рівень знань абітурієнта щодо принципів, методів та процедур, які застосовуються у галузі бухгалтерського обліку, аналізу, аудиту та оподаткуванні.

Правильна відповідь на кожне завдання цього рівня оцінюється трьома балами.

 3-й рівень містить 10 завдань підвищеної складності, відповідь на які вимагає впевнене володіння абітурієнтом категоріально-понятійним апаратом у галузі бухгалтерського обліку, аналізу, аудиту та оподаткуванні.

Правильна відповідь на кожне завдання цього рівня оцінюється п'ятьма балами.


ПРОГРАМА

фахового іспиту для абітурієнтів, які вступають до НУ «Запорізька політехніка» на навчання за освітнім ступенем «магістр» на основі НРК6, НРК7 за спеціальностями галузі знань 07-Управління та адміністрування: 073 Менеджмент (освітні програми «Менеджмент організацій адміністрування», «Управління проєктами»); 075 - Маркетинг (освітня програма «Маркетинг») та 076 Підприємництво та торгівля (освітня програма «Економіка підприємства»).

Для оцінки знань абітурієнтів на фаховому іспиті фаховою атестаційною комісією розроблені критеріально-орієнтовані тестові завдання відповідно до Програми предметного тесту з управління та адміністрування затвердженої наказом МОН від 11.02.22 р. №157, які дозволяють встановити рівень сформованості компетентностей, необхідних для засвоєння змісту навчання за спеціальностями галузі знань 07-Управління та адміністрування: 073 Менеджмент (освітні програми «Менеджмент організацій адміністрування», «Управління проєктами»); 075 - Маркетинг (освітня програма «Маркетинг») та 076 Підприємництво та торгівля (освітня програма «Економіка підприємства») ступеня «магістр».

Фаховий іспит може проводитись очно та/або дистанційно із використанням інформаційного сервісу «Система дистанційного навчання» НУ «Запорізька політехніка» (за заявою вступника). При проведенні в дистанційному форматі обов'язковою є процедура візуальної ідентифікації вступника, здійснюється відеофіксація іспиту.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

Оцінювання здійснюється за 100 бальною шкалою від 100 до 200 балів або ухвалюється рішення про негативну оцінку вступника («незадовільно»).

Кожний варіант тестів містить 30 завдань, які розподілені за трьома рівнями складності (по 10 завдань кожного рівня). Складність екзаменаційних завдань визначається, як правило, кількістю логічних кроків, які повинен виконати абітурієнт у процесі пошуку відповіді.

1-й рівень містить 10 завдань мінімального рівня складності, для відповіді на які достатньо орієнтуватися на знання визначень понять та термінів за кожним з розділів Програми.

Правильна відповідь на кожне завдання цього рівня оцінюється двома балами.

2-й рівень, який містить 10 завдань середнього рівня складності, дозволяє з'ясувати рівень знань абітурієнта з підходів до прийняття рішень в сфері управління та адміністрування. 

Правильна відповідь на кожне завдання цього рівня оцінюється трьома балами.

3-й рівень містить 10 завдань підвищеної складності, відповідь на які вимагає володіння абітурієнтом навиками прийняття рішень в сфері управління та адміністрування.

Правильна відповідь на кожне завдання цього рівня оцінюється п'ятьма балами.

Each version of the test contains 20 tasks in two relevant blocks of disciplines.

The 073 Management section of the Entrance Exam for Foreigners contains 10 tasks, and the correct answer to each task is worth 6 points.

For tasks 1-10, choose one correct option.

The English language section of the Entrance Exam for Foreigners contains 10 tasks, with the correct answer to each task being worth 4 points.

For tasks 11-20, choose one correct option.
ПРОГРАМА 

фахового іспиту для абітурієнтів, які вступають до НУ «Запорізька політехніка» на навчання за освітнім ступенем «магістр» на основі НРК6, НРК7 за спеціальністю 081 «Право».

Для оцінки знань абітурієнтів на фаховому іспиті фаховою атестаційною комісією розроблені критеріально-орієнтовані тестові завдання відповідно до Програми предметного тесту з права та міжнародного права, затвердженої наказом МОН від 03.02.22 р. №107, які дозволяють встановити рівень сформованості компетентностей необхідних для засвоєння змісту навчання за спеціальністю 081 «Право» ступеня «магістр».

Фаховий іспит може проводитись очно та/або дистанційно із використанням інформаційного сервісу «Система дистанційного навчання» НУ «Запорізька політехніка» (за заявою вступника). При проведенні в дистанційному форматі обов'язковою є процедура візуальної ідентифікації вступника, здійснюється відеофіксація іспиту.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

Оцінювання здійснюється за 100 бальною шкалою від 100 до 200 балів.

Кожний варіант тестів містить 30 завдань, які розподілені за трьома рівнями складності (по 10 завдань кожного рівня). Складність екзаменаційних завдань визначається, як правило, кількістю логічних кроків, які повинен виконати абітурієнт у процесі пошуку відповіді. 

1-й рівень містить 10 завдань мінімального рівня складності. Правильна відповідь на кожне завдання цього рівня оцінюється двома балами.

2-й рівень містить 10 завдань середнього рівня складності, дозволяє з'ясувати рівень знань абітурієнта з транспортних технологій. Правильна відповідь на кожне завдання цього рівня оцінюється трьома балами.

3-й рівень містить 10 завдань підвищеної складності, відповідь на які вимагає володіння абітурієнтом знання та володіння поглибленими знаннями в галузі транспортних технологій. Правильна відповідь на кожне завдання цього рівня оцінюється п'ятьма балами.ПРОГРАМА

фахового іспиту для абітурієнтів, які вступають до НУ «Запорізька політехніка» на навчання за освітнім ступенем «магістр» на основі НРК6, НРК7 за спеціальністю 121 «Інженерія програмного забезпечення», 122 «Комп'ютерні науки».

Для оцінки знань абітурієнтів на фаховому іспиті фаховою атестаційною комісією розроблені критеріально-орієнтовані тестові завдання, які дозволяють встановити рівень сформованості компетентностей, необхідних для засвоєння змісту навчання за спеціальністю 121 «Інженерія програмного забезпечення», 122 «Комп'ютерні науки » ступеня «магістр».

Фаховий іспит може проводитись очно та/або дистанційно із використанням інформаційного сервісу «Система дистанційного навчання» НУ «Запорізька політехніка» (за заявою вступника). При проведенні в дистанційному форматі обов'язковою є процедура візуальної ідентифікації вступника, здійснюється відеофіксація іспиту.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

Оцінювання здійснюється за 100 бальною шкалою від 100 до 200 балів або ухвалюється про негативну оцінку вступника («незадовільно»).

Кожний варіант тестів містить ЗО завдань, які розподілені за трьома рівнями складності (по 10 завдань кожного рівня). Складність екзаменаційних завдань визначається, як правило, кількістю логічних кроків, які повинен виконати абітурієнт у процесі пошуку відповіді.

1-й рівень містить 10 завдань мінімального рівня складності, для відповіді на які достатньо знати основні поняття та визначення програмної інженерії.

Правильна відповідь на кожне завдання цього рівня оцінюється двома балами.

2-й рівень, який містить 10 завдань середнього рівня складності, дозволяє з’ясувати рівень знань абітурієнта щодо розробки та тестування програмного забезпечення.

Правильна відповідь на кожне завдання цього рівня оцінюється трьома балами.

3-й рівень містить 10 завдань підвищеної складності, відповідь на які вимагає володіння абітурієнтом сучасними методами, моделями та алгоритмами програмної інженерії.


ПРОГРАМА

фахового іспиту для абітурієнтів, які вступають до НУ «Запорізька політехніка» на навчання за освітнім ступенем «магістр» на основі НРК6, НРК7 за спеціальністю 131 Прикладна механіка («Обладнання та технології пластичного формування конструкцій машинобудування»).

Для оцінки знань абітурієнтів на фаховому іспиті фаховою атестаційною комісією розроблені критеріально-орієнтовані тестові завдання, які дозволяють встановити рівень сформованості компетентностей необхідних для засвоєння змісту навчання за спеціальністю 131 Прикладна механіка («Обладнання та технології пластичного формування конструкцій машинобудування») ступеня «магістр».

Фаховий іспит може проводитись очно та/або дистанційно із використанням інформаційного сервісу «Система дистанційного навчання» НУ «Запорізька політехніка» (за заявою вступника). При проведенні в дистанційному форматі обов'язковою є процедура візуальної ідентифікації вступника, здійснюється відеофіксація іспиту.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

Оцінювання здійснюється за 100 бальною шкалою від 100 до 200 балів, або ухвалюється рішення про негативну оцінку вступника («незадовільно»).  Кожний варіант тестів містить ЗО завдань, які розподілені за трьома рівнями складності (по 10 завдань кожного рівня). Складність екзаменаційних завдань визначається, як правило, кількістю логічних кроків, які повинен виконати абітурієнт у процесі пошуку відповіді.

1-й рівень містить 10 завдань мінімального рівня складності, для відповіді на які достатньо орієнтуватися в загально-технічних питаннях.

Правильна відповідь на кожне завдання цього рівня оцінюється двома балами.

2-й рівень містить 10 завдань середнього рівня складності, що перевіряють знання абітурієнтом складових технологічних процесів.

Правильна відповідь на кожне завдання цього рівня оцінюється трьома балами.

3-й рівень містить 10 завдань підвищеної складності, відповіді на які вимагають володіння абітурієнтом знань програмування та визначення параметрів технологічного забезпечення.

Правильна відповідь на кожне завдання цього рівня оцінюється п’ятьма балами.


ПРОГРАМА 

фахового іспиту для абітурієнтів, які вступають до НУ «Запорізька політехніка» на навчання за освітнім ступенем «магістр» на основі НРК6, НРК7 за спеціальністю 131 «Прикладна механіка» (освітня програма «Технології машинобудування»).

Для оцінки знань абітурієнтів на фаховому іспиті фаховою атестаційною комісією розроблені критеріально-орієнтовані тестові завдання, які дозволяють встановити рівень сформованості компетентностей, необхідних для засвоєння змісту навчання за спеціальністю 131 «Прикладна механіка» (освітня програма «Технології машинобудування» ступеня «магістр».

Фаховий іспит може проводитись очно та/або дистанційно із використанням інформаційного сервісу «Система дистанційного навчання» НУ «Запорізька політехніка» (за заявою вступника). При проведенні в дистанційному форматі обов'язковою є процедура візуальної ідентифікації вступника, здійснюється відеофіксація іспиту.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

Оцінювання здійснюється за 100 бальною шкалою від 100 до 200 балів.

Кожний варіант тестів містить 30 завдань, які розподілені за трьома рівнями складності (по 10 завдань кожного рівня). Складність екзаменаційних завдань визначається, як правило, кількістю логічних кроків, які повинен виконати абітурієнт у процесі пошуку відповіді. 

1-й рівень містить 10 завдань мінімального рівня складності. Правильна відповідь на кожне завдання цього рівня оцінюється двома балами.

2-й рівень містить 10 завдань середнього рівня складності, дозволяє з'ясувати рівень знань абітурієнта з транспортних технологій. Правильна відповідь на кожне завдання цього рівня оцінюється трьома балами.

3-й рівень містить 10 завдань підвищеної складності, відповідь на які вимагає володіння абітурієнтом знання та володіння поглибленими знаннями в галузі транспортних технологій. Правильна відповідь на кожне завдання цього рівня оцінюється п'ятьма балами.


ПРОГРАМА

фахового іспиту для абітурієнтів, які вступають до НУ «Запорізька політехніка» на навчання за освітнім ступенем «магістр» на основі НРК6, НРК7 за спеціальністю 131 «Прикладна механіка» ОПП «Технології та устаткування зварювання» та «Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій».

Для оцінки знань абітурієнтів на фаховому іспиті фаховою атестаційною комісією розроблені критеріально-орієнтовані тестові завдання, які дозволяють встановити рівень сформованості компетентностей необхідних Для засвоєння змісту навчання за спеціальністю 131 «Прикладна механіка» ОПП «Технології та устаткування зварювання» та «Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій» ступеня «магістр». 

Фаховий іспит може проводитись очно та/або дистанційно із використанням інформаційного сервісу «Система дистанційного навчання» НУ «Запорізька політехніка» (за заявою вступника). При проведенні в дистанційному форматі обов'язковою є процедура візуальної ідентифікації вступника, здійснюється відеофіксація іспиту.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

Оцінювання здійснюється за 100 бальною шкалою від 100 до 200 балів. Кожний варіант тестів містить 30 завдань, які розподілені за трьома рівнями складності (по 10 завдань кожного рівня). Складність екзаменаційних завдань визначається, як правило, кількістю логічних кроків, які повинен виконати абітурієнт у процесі пошуку відповіді.

ПРОГРАМА

фахового іспиту для абітурієнтів, які вступають до НУ «Запорізька політехніка» на навчання за освітнім ступенем «магістр» на основі НРК6, НРК7 за спеціальністю 131 Прикладна механіка («Обладнання та технології ливарного виробництва») та 136 Металургія («Ливарне виробництво чорних та кольорових металів і сплавів»).

Для оцінки знань абітурієнтів на фаховому іспиті фаховою атестаційною комісією розроблені критеріально-орієнтовані тестові завдання, які дозволяють встановити рівень сформованості компетентностей необхідних для засвоєння змісту навчання за спеціальністю 131 Прикладна механіка («Обладнання та технології ливарного виробництва») та 136 Металургія («Ливарне виробництво чорних та кольорових металів і сплавів») ступеня «магістр».

Фаховий іспит може проводитись очно та/або дистанційно із використанням інформаційного сервісу «Система дистанційного навчання» НУ «Запорізька політехніка» (за заявою вступника). При проведенні в дистанційному форматі обов'язковою є процедура візуальної ідентифікації вступника, здійснюється відеофіксація іспиту.

КРИТЕРІЙ ОЦІНЮВАННЯ

Оцінювання здійснюється за 100 бальною шкалою від 100 до 200 балів або ухвалюється рішення про негативну оцінку вступника («незадовільно»).

Кожний варіант тестів містить 30 завдань, які розподілені за трьома рівнями складності (по 10 завдань кожного рівня). Складність екзаменаційних завдань визначається, як правило, кількістю логічних кроків, які повинен виконати абітурієнт у процесі пошуку відповіді.

1-й рівень містить 10 завдань мінімального рівня складності, для відповіді на які потрібні знання основних понять та теоретичних визначень у галузі ливарного виробництва.

Правильна відповідь на кожне завдання цього рівня оцінюється двома балами.

Оскільки актуальними є знання з обладнання і технології ливарного виробництва, то 2-й рівень, який містить 10 завдань середнього рівня складності, дозволяє з'ясувати рівень знань абітурієнта щодо знань з обладнання і технології ливарного виробництва.

Правильна відповідь на кожне завдання цього рівня оцінюється трьома балами.

3-й рівень містить 10 завдань підвищеної складності, відповідь на які вимагає глибоких теоретичних професійно-профільованих знань в галузі теорії ливарних та фізико-хімічних процесів, як фундаментальних основ ливарного виробництва.

Правильна відповідь на кожне завдання цього рівня оцінюється п'ятьма балами.


ПРОГРАМА

фахового іспиту для абітурієнтів, які вступають до НУ «Запорізька політехніка» на навчання за освітнім ступенем «магістр» на основі НРК6, НРК7 за спеціальністю 132 Матеріалознавство («Композиційні і порошкові матеріали, покриття»).

Для оцінки знань абітурієнтів на фаховому іспиті фаховою атестаційною комісією розроблені критеріально-орієнтовані тестові завдання, які дозволяють встановити рівень сформованості компетентностей необхідних для засвоєння змісту навчання за спеціальністю 132 Матеріалознавство («Композиційні і порошкові матеріали, покриття») ступеня «магістр».

Фаховий іспит може проводитись очно та/або дистанційно із використанням інформаційного сервісу «Система дистанційного навчання» НУ «Запорізька політехніка» (за заявою вступника). При проведенні в дистанційному форматі обов'язковою є процедура візуальної ідентифікації вступника, здійснюється відеофіксація іспиту.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

Оцінювання здійснюється за 100 бальною шкалою від 100 до 200 балів або ухвалюється рішення про негативну оцінку вступника («незадовільно»).

Кожний варіант тестів містить 30 завдань, які розподілені за трьома рівнями складності (по 10 завдань кожного рівня). Складність екзаменаційних завдань визначається, як правило, кількістю логічних кроків, які повинен виконати абітурієнту процесі пошуку відповіді.

1-й рівень містить 10 завдань мінімального рівня складності, для відповіді на які достатньо орієнтуватися в основних поняттях, кількісних залежностях і визначеннях.

Правильна відповідь на кожне завдання цього рівня оцінюється двома балами.

2-й рівень містить 10 завдань середнього рівня складності, для відповіді на які необхідно знати певні теоретичні залежності, пов’язані з технологіями і властивостями композиційних і порошкових матеріалів та покриттів.

Правильна відповідь на кожне завдання цього рівня оцінюється трьома балами.

3-й рівень містить 10 завдань підвищеної складності, відповідь на які вимагає володіння абітурієнтом достатньо конкретними знаннями про обладнання, оснастку і режими основних технологічних процесів, взаємодію компонентів композиційних і порошкових матеріалів і покриттів в експлуатації, методи з підвищення їх якості.

Правильна відповідь на кожне завдання цього рівня оцінюється п’ятьма балами.


ПРОГРАМА

фахового іспиту для абітурієнтів, які вступають до НУ «Запорізька політехніка» на навчання за освітнім ступенем «магістр» на основі НРК6, HPK7 за спеціальністю 132 Матеріалознавство («Прикладне матеріалознавство», «Термічна обробка металів»).

Для оцінки знань абітурієнтів на фаховому іспиті фаховою атестаційною комісією розроблені критеріально-орієнтовані тестові завдання, які дозволяють встановити рівень сформованості компетентностей необхідних для засвоєння змісту навчання за спеціальністю 132 Матеріалознавство («Прикладне матеріалознавство», «Термічна обробка металів») ступеня «магістр».

Фаховий іспит може проводитись очно та/або дистанційно із використанням інформаційного сервісу «Система дистанційного навчання» НУ «Запорізька політехніка» (за заявою вступника). При проведенні в дистанційному форматі обов'язковою є процедура візуальної ідентифікації вступника, здійснюється відеофіксація іспиту.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

Оцінювання здійснюється за 100 бальною шкалою від 100 до 200 балів або ухвалюється рішення про негативну оцінку вступника («незадовільно»).

Кожний варіант тестів містить 30 завдань, які розподілені за трьома рівнями складності (по 10 завдань кожного рівня). Складність екзаменаційних завдань визначається, як правило, кількістю логічних кроків, які повинен виконати абітурієнт у процесі пошуку відповіді.

1-й рівень містить 10 завдань мінімального рівня складності, для відповіді на які достатньо орієнтуватися у термінах, визначеннях, володіти вивченим обсягом матеріалу.

Правильна відповідь на кожне завдання цього рівня оцінюється двома балами.

2-й рівень, містить 10 завдань середнього рівня складності, дозволяє з'ясувати вміння студента застосовувати набуті знання на практиці, знаходити раціональні рішення проблем у стандартних ситуаціях.

Правильна відповідь на кожне завдання цього рівня оцінюється трьома балами.

3-й рівень містить 10 завдань підвищеної складності, відповідь на які вимагає вміння студентом опрацьовувати необхідну інформацію, творчо використовувати набуті знання для прийняття рішень у нестандартних ситуаціях. Правильна відповідь на кожне завдання цього рівня оцінюється п'ятьма балами.


ПРОГРАМА

фахового іспиту для абітурієнтів, які вступають до НУ «Запорізька політехніка» на навчання за освітнім ступенем «магістр» на основі НРК6, НРК7 за спеціальністю 133 Галузеве машинобудування («Двигуни внутрішнього згорання», «Колісні та гусеничні транспортні засоби»)

Для оцінки знань абітурієнтів на фаховому іспиті фаховою атестаційною комісією розроблені критеріально-орієнтовані тестові завдання, які дозволяють встановити рівень сформованості компетентностей необхідних для засвоєння змісту навчання за спеціальністю 133 Галузеве машинобудування («Двигуни внутрішнього згорання», «Колісні та гусеничні транспортні засоби») ступеня «магістр».

Фаховий іспит може проводитись очно та/або дистанційно із використанням інформаційного сервісу «Система дистанційного навчання» НУ «Запорізька політехніка». При проведенні в дистанційному форматі обов’язковою є процедура візуальної ідентифікації вступника, здійснюється відеофіксація іспиту.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

Оцінювання здійснюється за 100 бальною шкалою від 100 до 200 балів або ухвалюється рішення про негативну оцінку вступника («незадовільно»).  Кожний варіант тестів містить 30 завдань, які розподілені за трьома рівнями складності (по 10 завдань кожного рівня). Складність екзаменаційних завдань визначається, як правило, кількістю логічних кроків, які повинен виконати абітурієнт у процесі пошуку відповіді.

1-й рівень містить 10 завдань мінімального рівня складності, для відповіді на які достатньо знань основних понять, конструкції двигунів внутрішнього згорання, транспортних засобів та їх систем, закономірностей робочих процесів, визначення та класифікаційних ознак предмету.

Правильна відповідь на кожне завдання цього рівня оцінюється двома балами.

2-й рівень містить 10 завдань середнього рівня складності, дозволяє з’ясувати рівень знань абітурієнта щодо вміння застосовувати знання для аналізу та обґрунтування способів вирішування типових задач за спеціальністю, зокрема, взаємодії людини з транспортним засобом чи двигуном внутрішнього згорання.

Правильна відповідь на кожне завдання цього рівня оцінюється трьома балами.

3-й рівень містить 10 завдань підвищеної складності, відповідь на які вимагає на основі засвоєних знань і умінь продукувати нові розуміння стосовно поставлених питань. Відповідь на питання 3 рівня вимагає, як правило, глибини та чіткості суджень, вміння орієнтуватися у нестандартних ситуаціях та обирати раціональний шлях розв’язку.

Правильна відповідь на кожне завдання цього рівня оцінюється п’ятьма балами.


ПРОГРАМА 

фахового іспиту для абітурієнтів, які вступають до НУ «Запорізька політехніка» на навчання за освітнім ступенем «магістр» на основі НРК6, НРК7 за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування», освітня програма «Металорізальні верстати та системи».

Для оцінки знань абітурієнтів на фаховому іспиті фаховою атестаційною комісією розроблені критеріально-орієнтовані тестові тестові завдання, які дозволяють встановити рівень сформованості компетентностей необхідних для засвоєння змісту навчання за 133 Галузеве спеціальністю машинобудування, освітня програма «Металорізальні верстати та системи» ступеня «магістр».

Фаховий іспит може проводитись очно та/або дистанційно із використанням інформаційного сервісу «Система дистанційного навчання» НУ «Запорізька політехніка» (за заявою вступника). При проведенні в дистанційному форматі обов'язковою є процедура візуальної ідентифікації вступника, здійснюється відеофіксація іспиту.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

Оцінювання здійснюється за 100 бальною шкалою від 100 до 200 балів.

Кожний варіант тестів містить 30 завдань, які розподілені за трьома рівнями складності (по 10 завдань кожного рівня). Складність екзаменаційних завдань визначається, як правило, кількістю логічних кроків, які повинен виконати абітурієнт у процесі пошуку відповіді. 

1-й рівень містить 10 завдань мінімального рівня складності. Правильна відповідь на кожне завдання цього рівня оцінюється двома балами.

2-й рівень містить 10 завдань середнього рівня складності, дозволяє з'ясувати рівень знань абітурієнта з транспортних технологій. Правильна відповідь на кожне завдання цього рівня оцінюється трьома балами.

3-й рівень містить 10 завдань підвищеної складності, відповідь на які вимагає володіння абітурієнтом знання та володіння поглибленими знаннями в галузі транспортних технологій. Правильна відповідь на кожне завдання цього рівня оцінюється п'ятьма балами.


ПРОГРАМА 

фахового іспиту для абітурієнтів, які вступають до НУ «Запорізька політехніка» на навчання за освітнім ступенем «магістр» на основі НРК6, HPK7 за спеціальністю 133 Галузеве машинобудування («Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання»).

Для оцінки знань абітурієнтів на фаховому іспиті фаховою атестаційною комісією розроблені критеріально-орієнтовані тестові завдання, які дозволяють встановити рівень сформованості компетентностей необхідних для засвоєння змісту навчання за спеціальністю 133 Галузеве машинобудування («Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання») ступеня «магістр».

Фаховий іспит може проводитись очно та/або дистанційно із використанням інформаційного сервісу «Система дистанційного навчання» НУ «Запорізька політехніка» (за заявою вступника). При проведенні в дистанційному форматі обов'язковою є процедура візуальної ідентифікації вступника, здійснюється відеофіксація іспиту.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

Оцінювання здійснюється за 100 бальною шкалою від 100 до 200 балів.

Кожний варіант тестів містить 30 завдань, які розподілені за трьома рівнями складності (по 10 завдань кожного рівня). Складність екзаменаційних завдань визначається, як правило, кількістю логічних кроків, які повинен виконати абітурієнт у процесі пошуку відповіді. 

1-й рівень містить 10 завдань мінімального рівня складності. Правильна відповідь на кожне завдання цього рівня оцінюється двома балами.

2-й рівень містить 10 завдань середнього рівня складності, дозволяє з'ясувати рівень знань абітурієнта з транспортних технологій. Правильна відповідь на кожне завдання цього рівня оцінюється трьома балами.

3-й рівень містить 10 завдань підвищеної складності, відповідь на які вимагає володіння абітурієнтом знання та володіння поглибленими знаннями в галузі транспортних технологій. Правильна відповідь на кожне завдання цього рівня оцінюється п'ятьма балами.


ПРОГРАМА

фахового іспиту для абітурієнтів, які вступають до НУ «Запорізька політехніка» на навчання за освітнім ступенем «магістр» на основі НРК6, НРК7 за спеціальністю 134 «Авіаційна та ракетно-космічна техніка».

Для оцінки знань абітурієнтів на фаховому іспиті фаховою атестаційною комісією розроблені критеріально-орієнтовані тестові завдання, які дозволяють встановити рівень сформованості компетентностей необхідних для засвоєння змісту навчання за спеціальністю 134 «Авіаційна та ракетно- космічна техніка» ступеня «магістр».

Фаховий іспит може проводитись очно та/або дистанційно із використанням інформаційного сервісу « Система дистанційного навчання» НУ «Запорізька політехніка». При проведенні в дистанційному форматі обов’язковою є процедура візуальної ідентифікації вступника, здійснюється відеофіксація іспиту.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

Оцінювання здійснюється за 100 бальною шкалою від 100 до 200 балів або ухвалюється рішення про негативну оцінку вступника («незадовільно»).

Кожний варіант тестів містить 30 завдань, які розподілені за трьома рівнями складності (по 10 завдань кожного рівня). Складність екзаменаційних завдань визначається, як правило, кількістю логічних кроків, які повинен виконати абітурієнт у процесі пошуку відповіді.

1-й рівень містить 10 завдань мінімального рівня складності, для відповіді на які достатньо мати базові знання з класифікації авіаційних двигунів та їх конструкційних особливостей та технології виробництва деталей АД, орієнтуватися в термінах та визначеннях.

Правильна відповідь на кожне завдання цього рівня оцінюється двома балами.

2-й рівень містить 10 завдань середнього рівня складності, для відповіді на які треба знати основні розрахункові характеристики авіаційних двигунів, методи та режими обробки деталей АД.

Правильна відповідь на кожне завдання цього рівня оцінюється трьома балами.

3-й рівень містить 10 завдань підвищеної складності, відповідь на які вимагає досконалого володіння абітурієнтом знаннями за професійним  спрямуванням, пов’язаними з підвищенням експлуатаційних характеристик авіаційних двигунів.

Правильна відповідь на кожне завдання цього рівня оцінюється п’ятьма балами.


ПРОГРАМА

фахового випробування для абітурієнтів, які вступають до НУ «Запорізька політехніка» на навчання за освітнім ступенем «магістр» на основі НРК6, НРК7 за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка».

Для оцінки знань абітурієнтів на фаховому іспиті фаховою атестаційною комісією розроблені критеріально-орієнтовані тестові завдання, які дозволяють встановити рівень сформованості компетентностей необхідних для засвоєння змісту навчання за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» ступеня «магістр». дистанційно із

Фаховий іспит може проводитись очно та/або використанням інформаційного сервісу «Система дистанційного навчання» НУ «Запорізька політехніка» (за заявою вступника). При проведенні в дистанційному форматі обов'язковою є процедура візуальної ідентифікації вступника, здійснюється відеофіксація іспиту.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

Оцінювання здійснюється за 100 бальною шкалою від 100 до 200 балів або ухвалюється рішення про негативну оцінку вступника («незадовільно»).

Кожний варіант тестів містить 30 завдань, які розподілені за трьома рівнями складності (по 10 завдань кожного рівня). Складність екзаменаційних завдань визначається, як правило, кількістю логічних кроків, які повинен виконати абітурієнту процесі пошуку відповіді.

1-й рівень містить 10 завдань мінімального рівня складності, для відповіді на які достатньо орієнтуватися в термінах та визначеннях.

Правильна відповідь на кожне завдання цього рівня оцінюється двома балами.

2-й рівень, який містить 10 завдань середнього рівня складності, дозволяє з'ясувати рівень знань абітурієнта щодо знання основних понять та вміння їх використовувати.

Правильна відповідь на кожне завдання цього рівня оцінюється трьома балами.

3-й рівень містить 10 завдань підвищеної складності, відповідь на які вимагає володіння абітурієнтом вміння аналізувати завдання та знаходити алгоритм пошуку відповіді.

Правильна відповідь на кожне завдання цього рівня оцінюється п'ятьма балами.


ПРОГРАМА

фахового іспиту для абітурієнтів, які вступають до НУ «Запорізька політехніка» на навчання за освітнім ступенем «магістр» на основі НРК6, НРК7 за спеціальністю 172 «Електронні комунікації та радіотехніка».

Для оцінки знань абітурієнтів на фаховому іспиті фаховою атестаційною комісією розроблені критеріально-орієнтовані тестові завдання, які дозволяють встановити рівень сформованості компетентностейнеобхідних для засвоєння змісту навчання за спеціальністю 172 «Електронні комунікації та радіотехніка» ступеня «магістр».

Фаховий іспит може проводитись очно та/або дистанційно із використанням інформаційного сервісу «Система дистанційного навчання» НУ «Запорізька політехніка». При проведенні в дистанційному форматі обов'язковою є процедура візуальної ідентифікації вступника, здійснюється відеофіксація іспиту.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

Оцінювання здійснюється за 100 бальною шкалою від 100 до 200 балів або ухвалюється рішення про негативну оцінку вступника («незадовільно»).

Кожний варіант тестів містить 30 завдань, які розподілені за трьома рівнями складності (по 10 завдань кожного рівня). Складність екзаменаційних завдань визначається, як правило, кількістю логічних кроків, які повинен виконати абітурієнт у процесі пошуку відповіді.

1-й рівень містить 10 завдань мінімального рівня складності, для відповіді на які достатньо орієнтуватися в базових поняттях електроніки, інформатики, комунікацій.

Правильна відповідь на кожне завдання цього рівня оцінюється двома балами.

Оскільки важливим напрямом навчання є знання про радіотехнічні сигнали та вміння розраховувати відповідні ланцюги, то 2-й рівень, який містить 10 завдань середнього рівня складності, дозволяє з’ясувати рівень знань абітурієнта щодо основних залежностей та законів, що використовуються для розрахунків ланцюгів, електромагнітних полів, пристроїв що використовують радіодіапазон.

Правильна відповідь на кожне завдання цього рівня оцінюється трьома балами.

3-й рівень містить 10 завдань підвищеної складності, відповідь на які вимагає володіння абітурієнтом поняттями, термінологією, схемотехнікою, розрахунками радіоелектронних пристроїв у обсязі достатньому для їх розробки, експлуатації та обслуговування.

Правильна відповідь на кожне завдання цього рівня оцінюється п'ятьма балами.


ПРОГРАМА

фахового іспиту для абітурієнтів, які вступають до НУ «Запорізька політехніка» на навчання за освітнім ступенем «магістр» на основі НРК6, НРК7 за спеціальністю 174«Автоматизація та комп'ютерио-інтегровані технології» («Автоматизація, мехатроніка та робототехніка»).

Для оцінки знань абітурієнтів на фаховому іспиті фаховою атестаційною комісією розроблені критеріально-орієнтовані тестові завдання, які дозволяють встановити рівень сформованості компетентностей необхідних для засвоєння змісту навчання за спеціальністю 174«Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології» («Автоматизація, мехатроніка та робототехніка») ступеня «магістр».

Фаховий іспит може проводитися очно та/або дистанційно із використанням інформаційного сервісу «Система дистанційного навчання» НУ «Запорізька політехніка». При проведенні в дистанційному форматі обов’язковою є процедура візуальної ідентифікації вступника, здійснюється відеофіксація іспиту.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

Оцінювання здійснюється за 100 бальною шкалою від 100 до 200 балів або ухвалюється рішення про негативну оцінку вступника («незадовільно»).

Кожний варіант тестів містить ЗО завдань, які розподілені за трьома рівнями складності (по 10 завдань кожного рівня). Складність екзаменаційних завдань визначається, як правило, кількістю логічних кроків, які повинен виконати абітурієнт у процесі пошуку відповіді.

1-й рівень містить 10 завдань мінімального рівня складності, для відповіді на які достатньо орієнтуватися в основних поняттях та термінах з фахових дисциплін та для визначення результату роботи програми базового рівня.

 Правильна відповідь на кожне завдання цього рівня оцінюється двома балами.

2-й рівень, який містить 10 завдань середнього рівня складності, дозволяє з'ясувати рівень знань абітурієнта щодо поглиблених знань основних понять та термінів з фахових дисциплін та визначення результату роботи програми середнього рівня.

Правильна відповідь на кожне завдання цього рівня оцінюється трьома балами.

3-й рівень містить 10 завдань підвищеної складності, відповідь на які вимагає володіння абітурієнтом навичками програмування мікропроцесорних систем керування на базі локальних засобів автоматизації, промислових логічних контролерів та користування сучасними комп’ютерними та інформаційними технологіями для вирішення професійних завдань.

Правильна відповідь на кожне завдання цього рівня оцінюється п'ятьма балами.


ПРОГРАМА 

фахового іспиту для абітурієнтів, які вступають до НУ «Запорізька політехніка» на навчання за освітнім ступенем «магістр» на основі НРК6, НРК7 за спеціальністю 174, Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології ma робототехніка (освітньої програми «Промислова автоматика»).

Для оцінки знань абітурієнтів на фаховому іспиті фаховою атестаційною комісією розроблені критеріально-орієнтовані тестові завдання, які дозволяють встановити рівень сформованості компетентностей необхідних для засвоєння змісту навчання за спеціальністю 174, Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка (освітньої програми «Промислова автоматика») ступеня «магістр».

Фаховий іспит може проводитись очно та/або дистанційно із використанням інформаційного сервісу «Система дистанційного навчання» НУ «Запорізька політехніка» (за заявою вступника). При проведенні в дистанційному форматі обов'язковою є процедура візуальної ідентифікації вступника, здійснюється відеофіксація іспиту.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

Оцінювання здійснюється за 100 бальною шкалою від 100 до 200 балів.

Кожний варіант тестів містить 30 завдань, які розподілені за трьома рівнями складності (по 10 завдань кожного рівня). Складність екзаменаційних завдань визначається, як правило, кількістю логічних кроків, які повинен виконати абітурієнт у процесі пошуку відповіді. 

1-й рівень містить 10 завдань мінімального рівня складності. Правильна відповідь на кожне завдання цього рівня оцінюється двома балами.

2-й рівень містить 10 завдань середнього рівня складності, дозволяє з'ясувати рівень знань абітурієнта з транспортних технологій. Правильна відповідь на кожне завдання цього рівня оцінюється трьома балами.

3-й рівень містить 10 завдань підвищеної складності, відповідь на які вимагає володіння абітурієнтом знання та володіння поглибленими знаннями в галузі транспортних технологій. Правильна відповідь на кожне завдання цього рівня оцінюється п'ятьма балами.


ПРОГРАМА

фахового іспиту для абітурієнтів, які вступають до НУ «Запорізька політехніка» на навчання за освітнім ступенем «магістр» на основі НРК6, НРК7 за спеціальністю 176, Мікро- та наносистемна техніка (Мікро- та наноелектронні прилади і пристрої).

Для оцінки знань абітурієнтів на фаховому іспиті фаховою атестаційною комісією розроблені критеріально-орієнтовані тестові завдання, які дозволяють встановити рівень сформованості компетентностей необхідних для за- своєння змісту навчання за спеціальністю 176, Мікро- та наносистемна техніка (Мікро- та наноелектронні прилади і пристрої) ступеня «магістр».

Фаховий іспит може проводитись очно та/або дистанційно із використанням інформаційного сервісу «Система дистанційного навчання» НУ «Запорізька політехніка» (за заявою вступника). При проведенні в дистанційному форматі обов'язковою є процедура візуальної ідентифікації вступника, здійснюється відеофіксація іспиту.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

Оцінювання здійснюється за 100 бальною шкалою від 100 до 200 балів або ухвалюється рішення про негативну оцінку вступника («незадовільно»).

Кожний варіант тестів містить 30 завдань, які розподілені за трьома рівнями складності (по 10 завдань кожного рівня). Складність екзаменаційних завдань визначається, як правило, кількістю логічних кроків, які повинен виконати абітурієнт у процесі пошуку відповіді.


ПРОГРАМА

фахового іспиту для абітурієнтів, які вступають до НУ «Запорізька політехніка» на навчання за освітнім ступенем «магістр» на основі НРК6, НРК7 за спеціальністю 191 «Архітектура та містобудування».

Для оцінки знань абітурієнтів на фаховому іспиті фаховою атестаційною комісією розроблені критеріально-орієнтовані завдання, які передбачають виконання клаузури на задану тему з архітектурного проектування невеликого об'єкта громадського або житлового призначення і дозволяють встановити рівень сформованості компетентностей необхідних для засвоєння змісту навчання за спеціальністю 191 «Архітектура та містобудування», ступеня «магістр».

Фаховий іспит може проводитись очно та/або дистанційно із використанням інформаційного сервісу «Система дистанційного навчання» НУ «Запорізька політехніка» (за заявою вступника). При проведенні в дистанційному форматі обов'язковою є процедура візуальної ідентифікації вступника, здійснюється відео фіксація іспиту.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

Оцінювання здійснюється за 100 бальною шкалою від 100 до 200 балів.

Виконання кожної вимоги до рисунку оцінюється в балах наступним чином:

 • композиція зображення на площині паперу - 10;
 • вибір розміру зображення - 10;
 • збереження пропорцій фігури, що зображується - 20;
 • урахування повітряної та лінійної перспективи форм - 10;
 • виявлення об’ємності форм, співвідношення світла та тіні, матеріалу
 • а фактури засобами конструктивно-тональної побудови - 30;
 • показ знання пластичної анатомії - 10;
 • технічні навички володіння олівцем - 10;

Сумма балів 100.

Виконання кожної вимоги до композиції оцінюється в балах наступним чином:

 • масштабна та геометрична гармонізація - 10;
 • органічність зв’язків між окремими елементами, загальне упорядження, композиційне групування елементів спільності - 20;
 • взаємозв’язок пластики форми і світлотіньової структури - 10;
 • вираження гармонічної цілісності і супідрядності всіх елементів композиції, та їх композиційної рівноваги - 40
 • якість графічного зображення об’ємно-просторової композиції на горизонтальній площині - 20.

Вступник допускається до участі у конкурсному відборі для зарахування на навчання, якщо кількість отриманих балів становить більше ніж 100. 


ПРОГРАМА

фахового іспиту для абітурієнтів, які вступають до НУ «Запорізька політехніка» на навчання за освітнім ступенем «магістр» на основі НРК6, НРК7 за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія», освітньої програми «Промислове та цивільне будівництво».

Для оцінки знань абітурієнтів на фаховому іспиті фаховою атестаційною комісією розроблені критеріально-орієнтовані тестові завдання, які дозволяють встановити рівень сформованості компетентностей необхідних для засвоєння змісту навчання за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія», освітньої програми «Промислове та цивільне будівництво» ступеня «магістр».

Фаховий іспит може проводитись очно та/або дистанційно із використанням інформаційного сервісу «Система дистанційного навчання» НУ «Запорізька політехніка» (за заявою вступника). При проведенні в дистанційному форматі обов'язковою є процедура візуальної ідентифікації вступника, здійснюється відеофіксація іспиту.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

Оцінювання здійснюється за 100 бальною шкалою від 100 до 200 балів. Кожний варіант тестів містить 30 завдань, які розподілені за трьома рівнями складності (по 10 завдань кожного рівня). Складність екзаменаційних завдань визначається, як правило, кількістю логічних кроків, які повинен виконати абітурієнт у процесі пошуку відповіді.

1-й рівень містить 10 завдань мінімального рівня складності, для відповіді на які достатньо орієнтуватися в подіях та знати їх відповідність певним історичним періодам.

Правильна відповідь на кожне завдання цього рівня оцінюється двома балами.

Оскільки актуальним напрямом історії є її персоніфікація, то 2-й рівень, який містить 10 завдань середнього рівня складності, дозволяє з'ясувати рівень знань абітурієнта щодо ролі персоналій в історичному процесі.

Правильна відповідь на кожне завдання цього рівня оцінюється трьома балами.

3-й рівень містить 10 завдань підвищеної складності, відповідь на які вимагає володіння абітурієнтом історичним категоріально-понятійним апаратом.

Правильна відповідь на кожне завдання цього рівня оцінюється п'ятьма балами.


ПРОГРАМА

фахового іспиту для абітурієнтів, які вступають до НУ «Запорізька політехніка» на навчання за освітнім ступенем «магістр» на основі НРК6, НРК7 за спеціальністю 227 «Терапія та реабілітація».

Для оцінки знань абітурієнтів фаховою атестаційною комісією розроблені встановити рівень критеріально-орієнтовані завдання, які дозволяють сформованості компетентностей необхідних для засвоєння змісту навчання за спеціальністю 227 «Терапія та реабілітація» («Фізична реабілітація») ступеня «магістр».

Фаховий іспит може проводитись очно та/або дистанційно із використанням інформаційного сервісу «Система дистанційного навчання» НУ «Запорізька політехніка» (за заявою вступника). При проведенні в дистанційному форматі обов'язковою є процедура візуальної ідентифікації вступника, здійснюється відеофіксація іспиту

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

Оцінювання здійснюється за 100 бальною шкалою від 100 до 200 балів або ухвалюється рішення про негативну оцінку вступника («незадовільно»). Кожний варіант тестів містить ЗО завдань, які розподілені за трьома рівнями складності (по 10 завдань кожного рівня). Складність екзаменаційних завдань визначається, як правило, кількістю логічних кроків, які повинен виконати абітурієнт у процесі пошуку відповіді.

1-й рівень містить 10 завдань мінімального рівня складності, для відповіді на які достатньо орієнтуватися в подіях та знати їх відповідність певним історичним періодам.

Правильна відповідь на кожне завдання цього рівня оцінюється двома балами.

Оскільки актуальним напрямом історії є її персоніфікація, то 2-й рівень, який містить 10 завдань середнього рівня складності, дозволяє з’ясувати рівень знань абітурієнта щодо ролі персоналій в історичному процесі.

Правильна відповідь на кожне завдання цього рівня оцінюється трьома балами.

3-й рівень містить 10 завдань підвищеної складності, відповідь на які вимагає володіння абітурієнтом історичним категоріально-понятійним апаратом.

Правильна відповідь на кожне завдання цього рівня оцінюється п’ятьма балами.


ПРОГРАМА

фахового іспиту для абітурієнтів, які вступають до НУ «Запорізька політехніка» на навчання за освітнім ступенем «магістр» на основі НРК6, НРК7 за спеціальностями 231 Соціальна робота (освітня програма «Соціальна робота») та 232 Соціальне забезпечення (освітня програма «Управління соціальним закладом»).

Для оцінки знань абітурієнтів на фаховому іспиті фаховою атестаційною комісією розроблені критеріально-орієнтовані тестові завдання, які дозволяють встановити рівень сформованості компетентностей, необхідних для засвоєння змісту навчання за спеціальністю 231 Соціальна робота (освітня програма «Соціальна робота») та 232 Соціальне забезпечення (освітня програма «Управління соціальним закладом») ступеня «магістр».

Фаховий іспит може проводитись очно та/або дистанційно із використанням інформаційного сервісу «Система дистанційного навчання» НУ «Запорізька політехніка» (за заявою вступника). При проведенні в дистанційному форматі обов'язковою є процедура візуальної ідентифікації вступника, здійснюється відеофіксація іспиту.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

Оцінювання здійснюється за 100 бальною шкалою від 100 до 200 балів або ухвалюється рішення про негативну оцінку вступника («незадовільно»).

Кожний варіант тестів містить 30 завдань, які розподілені за трьома рівнями складності (по 10 завдань кожного рівня). Складність екзаменаційних завдань визначається, як правило, кількістю логічних кроків, які повинен виконати абітурієнт у процесі пошуку відповіді.

1-й рівень містить 10 завдань мінімального рівня складності, для відповіді на які достатньо орієнтуватися в подіях та знати їх відповідність певним історичним періодам розвитку соціальних відносин.

Правильна відповідь на кожне завдання цього рівня оцінюється двома балами.

Оскільки актуальним напрямом історії є її персоніфікація, то 2-й рівень, який містить 10 завдань середнього рівня складності, дозволяє з’ясувати рівень знань абітурієнта щодо ролі персоналій в суспільному процесі.

Правильна відповідь на кожне завдання цього рівня оцінюється трьома балами.

3-й рівень містить 10 завдань підвищеної складності, відповідь на які вимагає володіння абітурієнтом категоріально-понятійним апаратом соціальної роботи.

Правильна відповідь на кожне завдання цього рівня оцінюється п’ятьма балами.


ПРОГРАМА 

фахового іспиту для абітурієнтів, які вступають до НУ «Запорізька політехніка» на навчання за освітнім ступенем «магістр» на основі НРК6, НРК7 за спеціальністю 262 «Правоохоронна діяльність».

Для оцінки знань абітурієнтів на фаховому іспиті фаховою атестаційною комісією розроблені критеріально-орієнтовані тестові тестові завдання, які дозволяють встановити рівень сформованості компетентностей необхідних для засвоєння змісту навчання за спеціальністю за спеціальністю 262 «Правоохоронна діяльність» ступеня «магістр».

Фаховий іспит може проводитись очно та/або дистанційно із використанням інформаційного сервісу «Система дистанційного навчання» НУ «Запорізька політехніка» (за заявою вступника). При проведенні в дистанційному форматі обов'язковою є процедура візуальної ідентифікації вступника, здійснюється відеофіксація іспиту.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

Оцінювання здійснюється за 100 бальною шкалою від 100 до 200 балів.

Кожний варіант тестів містить 30 завдань, які розподілені за трьома рівнями складності (по 10 завдань кожного рівня). Складність екзаменаційних завдань визначається, як правило, кількістю логічних кроків, які повинен виконати абітурієнт у процесі пошуку відповіді. 

1-й рівень містить 10 завдань мінімального рівня складності. Правильна відповідь на кожне завдання цього рівня оцінюється двома балами.

2-й рівень містить 10 завдань середнього рівня складності, дозволяє з'ясувати рівень знань абітурієнта з транспортних технологій. Правильна відповідь на кожне завдання цього рівня оцінюється трьома балами.

3-й рівень містить 10 завдань підвищеної складності, відповідь на які вимагає володіння абітурієнтом знання та володіння поглибленими знаннями в галузі транспортних технологій. Правильна відповідь на кожне завдання цього рівня оцінюється п'ятьма балами.


ПРОГРАМА

фахового іспиту для абітурієнтів, які вступають до НУ «Запорізька політехніка» на навчання за освітнім ступенем «магістр» на основі НРК6, НРК7 за спеціальністю 275 «Транспортні технології (за видами)», спеціалізацій 275.02 «Транспортні технології (на залізничному транспорті), 275.03 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)». Освітні програми: «Транспортні технології (на залізничному транспорті), «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)».

Для оцінки знань абітурієнтів на фаховому іспиті фаховою атестаційною комісією розроблені критеріально-орієнтовані тестові завдання, які дозволяють встановити рівень сформованості компетентностей необхідних для засвоєння змісту навчання за спеціальністю 275 «Транспортні технології (за видами)», спеціалізацій 275.02 «Транспортні технології (на залізничному транспорті), 275.03 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)». Освітні програми: 275.02 «Транспортні технології (на залізничному транспорті), 275.03 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» ступеня «магістр».

Фаховий іспит може проводитися очно та/або дистанційно із використанням інформаційного сервісу «Система дистанційного навчання» НУ «Запорізька політехніка». При проведенні в дистанційному форматі обов'язковою є процедура візуальної ідентифікації вступника, здійснюється відеофіксація іспиту.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

Оцінювання здійснюється за 100 бальною шкалою від 100 до 200 балів.

Кожний варіант тестів містить 30 завдань, які розподілені за трьома рівнями складності (по 10 завдань кожного рівня). Складність екзаменаційних завдань визначається, як правило, кількістю логічних кроків, які повинен виконати абітурієнт у процесі пошуку відповіді. 

1-й рівень містить 10 завдань мінімального рівня складності. Правильна відповідь на кожне завдання цього рівня оцінюється двома балами.

2-й рівень містить 10 завдань середнього рівня складності, дозволяє з'ясувати рівень знань абітурієнта з транспортних технологій. Правильна відповідь на кожне завдання цього рівня оцінюється трьома балами.

3-й рівень містить 10 завдань підвищеної складності, відповідь на які вимагає володіння абітурієнтом знання та володіння поглибленими знаннями в галузі транспортних технологій. Правильна відповідь на кожне завдання цього рівня оцінюється п'ятьма балами.